6 Şubat 2013 Çarşamba

LÜTFEN BU DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİ "COPY PASTE" EDEREK; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na TESLİM ETMEK SURETİYLE "SİZ'DE" VATANDAŞLIK GÖREVİNİZİ YAPINIZ..

5 Şubat 2013 Salı

ANKARA'nın sakinleri değil SAHİPLERİ İTİRAZ EDİYOR!..


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                           ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih 
ve 2205 sayılı karan ile Karakusunlar Kd.7490 ve 7492 no'lu parseller de 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır. 18.01.2013 tarihi itibari ile de Başkanlığınızda askıya çıkartılmıştır.Oysa söz konusu parsellere ilişkin, 29.11.2011 tarih ve 3438 sayılı karar ile onaylanan ve 23.12.2011 tarihinde askıya çıkartılmış 1/5000 ölçekli nazım imar Planı değişikliği; 
Ankara 15. İdare Mahkemesinin; 18.07.2012 gün ve E:2012/233, K:2012/1197 sayılı kararı ile; yapılmak istenen değişikliğinin KAMU YARARI TAŞIMADIĞINA, Parkın bütünlüğünün 
korunması için kamulaştırma aracının kullanılması gerektiğine işaret ederek, uygulamanın iptal edilmesine karar vermiştir.Yukarıda ifade edilen mahkeme kararına rağmen belediye 
meclisi, ilgili parsellerin bir bölümünün üzerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim kararı almıştır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırına bakıldığında, sınırların parklar ve yeşil alanlardan ibaret olduğu görülmektedir. Bu tablo Kentsel Dönüşüm ve Gelişim düzenlemesinin ruhuna ve amacına aykırılık teşkil etmektedir.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin; İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar Bölümünün 27 maddesinin 2. Fıkrasında ifade edilmiş olan; " İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir." Şeklindeki hukuki zorunluluk vurgulanmış olmasına karşın, plan bütününde söz konusu hükmün uygulanmadığı görülmektedir. Birlik parkının ve plan değişikliğine konu diğer parkların bütünlüğünün korunarak, kullanımlarının değiştirilmemesini talep ediyorum.

Yukarıda ifade etmeye çalıştığım hukuksal tespitler ve beklentiler doğrultusunda, Karakusunlar 
Kd.7490 ve 7492 sayılı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği onayına ait Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 2205 sayılı Meclis Kararına itiraz eder, 3194 
sayılı İmar Kanununun ilgili maddesine istinaden itirazımızın değerlendirilerek gereğinin yapılması 
hususunu bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı     :                                                                                                         imza
Adres             :
*

                                                                            ______   


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                           ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 2207 sayılı karan ile Karakusunlar Kd.7490 ve 7492 no'lu parseller de 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştır. 18.01.2013 tarihi itibari ile de Başkanlığınızda askıya çıkartılmıştır.
Söz konusu uygulama imar planı; Birlik Parkının kullanımım daraltıcı niteliktedir. Bölgedeki aktif iki parkı ve bir kısım yeşil alanı tamamen Ticari Rekreasyon alanına dönüştürmektedir. Olası depremlerde güvenli alanları ortadan kaldırıcı bir yönü bulunmaktadır. Bölgede ki nüfus yoğunluğunun artırmaktadır. Hali hazırda yetersiz olan; alt yapı, sosyal donatı alanları ile yeşil alanların daha da yetersiz hale gelmesine etki edici bir nitelik taşımaktadır.
Yukarıda ifade etmeye çalıştığım tespitler doğrultusunda, Karakusunlar Kd.7490 ve 7492 sayılı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği onayına ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 2207 sayılı Meclis Kararma itiraz eder, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesine istinaden itirazımızın değerlendirilerek gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı     :                                                                                                             imza
Adres             :
*

                                                                              _______  


                                                                           ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 2201 sayılı kararı ile Karakusunlar Kd.7490 ve 7492 no'lu parseller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak onaylanmıştır. 18.01.2013 tarihi itibari ile de Başkanlığınızda askıya çıkartılmıştır.
Söz konusu karar, 5393 sayılı kanunun 73. Maddesinin (Değişik 17/6/2010- 5998/1.md.) birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmektedir. Keza ilgili kanun maddesinin birinci fıkrası; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alam Sınırları içerisinde kamu mülkünün bulunması halinde Bakanlar Kurulu Kararı şartım zorunlu kılmaktadır. İlan edilen bu sınır içerisinde belediye hissesinin de bulunması nedeniyle bu yasa maddesine aykırı bir işlem tesisi edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu sınır; Birlik Parkının bütünlüğünü bozucu, kullanımım sınırlayıcı bir sonuç doğurmakla birlikte, bölgedeki iki küçük park ile yeşil alanları da ortadan kaldırıcı içerikli olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda ifade etmeye çalıştığım hukuksal tespitler ve beklentiler doğrultusunda, Karakusunlar Kd.7490 ve 7492 sayılı parsellerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınır onayına ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 2201 sayılı Meclis Kararına itiraz eder, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesine istinaden itirazımızın değerlendirilerek gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı     :                                                                                                                    imza
Adres             :  
*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder